Trích đoạn trong Nhật Bản võ thuật thần diệu ký do Nakazato Kaizan biên, Gokuraku Shujō dịch.


柳生家家風

 柳生家は代々將軍の師範であつたからお流儀と呼ばれてゐたのは尤である、この門に入つて學ぶ者、業なつて免許を取つた上は、おのれが弟子を取ることも
苦しくはないが、その者から又免許を出すことは出來ないことになつてゐる、その又弟子が熟して人に傳へようと思ふ時には、改めて柳生家へ入門して學ぶことに
なつてゐる、邊鄙では代々承け傳へて柳生流と稱するものもあるけれどもそれは皆正傳ではないといふことである。

(撃劍叢談)


Gia phong nhà Yagyū

Nhà Yagyū đời đời nắm chức Chỉ Nam dạy kiếm thuật cho Tướng quân nên phái Yagyū được gọi tôn kính là go-ryūgi (phái kiếm của 
quý nhân). Những người theo học phái này, đến khi giỏi thì nhận được ấn chứng và có thể nhận đệ tử để dạy lại nhưng không được 
phép cấp ấn chứng cho đệ tử. Người đệ tử này đến khi thành tài, muốn dạy lại cho người khác thì phải vào nhà Yagyū học lại. Ở các 
miền hẻo lánh có nhiều phái kiếm đời đời tự xưng là Yagyū nhưng tất cả đều chẳng phải là chánh truyền của Yagyū.

(Theo "Gekiken Gōdan", bàn chuyện đánh kiếm hay)

2 bình luận :

 
Top