Ngũ bộ quyền (五歩拳), Bính âm: wǔ  bù  quán, âm Nhật: Gohoken, là một bài sáo lộ đơn giản trong võ Tàu, cốt để luyện 5 bộ hình cơ bản là mã bộ, cung bộ, hiết bộ, bộc bộ và hư bộ.
Bài này ngắn, khá đơn giản và gồm các động tác phối hợp với 5 loại bộ hình trên. Gồm các động tác:
  • Ảo cung bộ xung quyền
  • Đàn thối xung quyền
  • Mã bộ giá đả
  • Hiết bộ cái đả
  • Đề tất bộc bộ xuyên chưởng
  • Hư bộ khiêu chưởng

Tư thế chuẩn bị (kiên bộ bão quyền)
Khép chân, hai quyền thủ bên hông.



Ảo cung bộ xung quyền
Bước chân trái ra một bước, hình thành cung bộ. Đồng thời tay trái biến chưởng, gạt sang ngang rồi trở lại thành quyền, rút về thủ bên hông. Tay phải đấm thẳng, thành bình quyền (Seiken trong Karate), mắt nhìn phía trước.



Đàn thối xung quyền
Di chuyển trọng tâm lên trước, chân phải nhắm phía trước mà đá bật ra. Đồng thời quyền trái từ bên hông đấm thẳng ra, thành bình quyền. Tay phải thu quyền về bên hông, mắt nhìn phía trước.
 


Mã bộ giá đả
Hạ chân phải xuống đất, xoay thân 90 độ sang trái, rùn hai chân hình thành mã bộ. Đồng thời tả quyền biến chưởng (tay trái chuyển từ quyền sang chưởng), cong khuỷu tay che phần trên, hữu quyền từ hông phải đấm thẳng ra, thành bình quyền. Mắt nhìn theo tay phải.
 

Hiết bộ cái đả (1)
Chân trái rút về sau chân phải một bước, đồng thời hữu quyền biến chưởng, vòng qua đầu hướng về bên trái, hạ xuống dưới. Rìa phía ngoài của chưởng (phía ngón út) hướng ra trước, thân thể xoay 90 độ sang trái, tả quyền rút về bên hông, mắt nhìn theo tay hữu.
 

Hiết bộ cái đả (2)
Liên tục tiếp nối với thức trước, thụp người xuống thành hiết bộ, đồng thời tả quyền đấm thẳng phía trước, thành bình quyền. Hữu chưởn biến quyền, rút về bên phải. Mắt nhìn theo tay tả.
 

Đề tất bộc bộ xuyên chưởng (1)
Hai chân đứng dậy, thân xoay sang trái. Lập tức tả quyền biến chưởng, chưởng tâm (lòng bàn tay) hướng xuống dưới, hữu quyền biến chưởng, chưởng tâm hướng lên trên. Hữu chưởng đâm thẳng lên trên từ mu bàn tay trái. Đồng thời tay trái nâng gối, tay tả theo hoạt động của tay hữu mà rút về dưới nách phải. Mắt nhìn theo tay hữu.
 


Đề tất bộc bộ xuyên chưởng (2)
Hạ chân trái xuống đất thành bộc bộ, tả chưởng hướng về trước, đâm thẳng ra từ trạng thái ở gần bắp đùi trái. Mắt nhìn theo tay tả.
 


Hư bộ khiêu chưởng
Cong gối chân tả, đưa ra trước hình thành cung bộ. Chân hữu đạp đất, bước ra trước thành hư bộ, đồng thời tay tả hướng lên trên, vẽ thành vòng tròn đưa ra sau, hình thành câu thủ, cao bằng vai. Trong lúc đó thì tay hữu từ sau hướng lên trên, từ phía ngoài chân chữu hướng về trước bật chưởng ra, đầu ngón tay hướng lên trên, tay cao bằng vai. Mắt nhìn phía trước.



Thu thế
Khép hai chân, hai quyền thu về bên hông.


Yêu cầu: bài này được cấu thành từ 5 bộ hình và 3 loại thủ hình (quyền, chưởng, câu). Tập cho quen cả bên tả lẫn bên hữu. Khi tập thì mắt nhìn theo tay, thân theo bước chân mà chuyển nên cả tay, mắt, thân và chân phải hài hòa, đồng nhất.

0 bình luận :

Post a Comment

 
Top